*Yon sèl espwa se vwayajé?*

*Banm woulib non souple*.

Nan bouk la,oubyen nan andeyò depil fè 6è poul dejouke bwa,avèk ti lanp tèt gridap la,alimèt anba zèsèl li poul ka chofel,mamit kafé a,grèp la,po sik la,yon kalbas dlo,avèk rip nan plas bwa pen,simen ti gout gaz sou bwa difé yo,difé kontré,annatandan machann pen ak komisyon pasé pou tranpé nan kafé a,saw tande a jounen demaré.

Se sezon lapli,eskwad pral prete jounen,jodi a se jou paw,lòt semèn se pou mwen,ak sòkò,manchèt,pikwa,wou,jounen kasé, fanm eskwad la ap kwit manje,gwo chodyè mayi moulen kolé ak pwa nwa toufé ak fèy  bannann,depi fèy bannann nan fennen se siy chodyè a paré, manje a kwit,sa ki gen asyèt emayé,sa ki gen kwi,gen sa tou ki gen fèy bannann nan ki pap bezwen kiyè pou voye nan bouch,jounen eskwad koumanse byen bonè,pou fini jouk tan mwatye nan tè a fin travay,paske se yon jounen ou vann,yon jounen travay rete yon jounen travay pa gen kalblendé,men tou anbisyon an se fini ak jounen paw la, pou vin pretem jounenm tou.

Pou pi piti se 7 timoun wi ki pou nan kay la,tout 14 grenn jé limen ap gadew depil jou,pa okipew,li mèt se yon té fèy kowosòl yap jwenn pou touyé vè nan vant yo.

Siw al lekòl nasyonal se yon chans,se timoun ki fò ki ka siyé kajou a, paske depiw pap fè mwayènn nan lekòl leta a wap deyò,kidonk ou gen enterè pou bat bèt ou.

Lekòl leta yo te konn bay blé,ou vin ak asyèt ou, oubyen bòl ou,epi kiyèw, aprew  sot nan rekreyasyon,vè 11zè,pou sila ki pap fè enteresant paske se blé,se plen vant ou.

Plis ke 10 liv pou yon elèv pote,paran an pat ka achté tout,menm si dèfwa li bouske nan dézyèm men li bay  liv li estimé ki pi nesesè yo,menm sil pat savé,li te konnen liv Gramè,Jewografi,Istwa Dayiti,liv Sivik Moral,ou dwe genyen yo,kidonk degajew e ou dwe bay bon rezilta wè pa wè.

*Banm woulib non souple*

Se vre nan pakou a nou tout pap rivé menm kote men kanmenm nou vwayajé poun rivé byen lwen,lwen kote paran nou pat ka rivé.

TOUT9 IMAGES

*Yon sèl espwa se vwayajé*

Mwen pap kité richès latè,byen materyèl pou nou non,li pap itil nou anyen ke chiré pit,men ak bout sòkòm nan,map fèn vwayajé byen lwen,paske map ba nou konesans ki pap janm fini an,kew pap jwenn lòt kote ke sou ban lekòl,nan legliz,ak anndan vye bout kay mwen an,degaje nou pran yo pou nou al fè wout nou ak diyite.pawòl yon grandèt.

Ak sòkò,manchèt,wou,pikwa paran bay pitit woulib pou rivé mete sou chemen ayiti jodia,Diplomat,Avoka, Agwonòm Jounalis,Doktè, Enjényè,Gesyonè,paka fin sité tout non,men pi gwo etid la se *palmantè* e nou tout soti nan fòs zantray latè sa tou.paran satisfè paske li redi di,souvan ak boyo  chiré poul wè pitit li sa ki pran woulib poul ale lwen,pou pote espwa pou peyi li ak fanmi li demen,paske paran yo te konnen bout tè a pa pou yo,se pase yap pase,se pou sa yo preparé relèv la.

Entélektyèl,gwo savé,Kot diyite,fyète sa paran nou tap enjekté nan san nou an ? Tò ou rezon kiyes nap kondané sou pwen sa?

*Banm woulib non souple*

Se lajenès ou ye,ou gen tout avniw devanw,a 30tan ou byen jènn pou reyalize rèv ou,ak plizyè diplòm wap gen plis chans pou rivé kotew vle a, kontinye pran woulib ou.

*Banm woulib non souple*

Se vré wi,ou pap depozem lakay mwen,men mwen vle ale pi  lwen ke lakay wi,sèl espwam se vwayajé byen lwen, vwayajé poum konprann reyalité rèv sa,ki pa lòt ke demen miyò a.

*Banm woulib non souple*

Ooooo ou an pànn souple?

Enben poukisaw kanpe?

Gen lòt moun wap pase pran?

Eske yo paré?

Wap rivé ki kote?

*Yon sèl espwa se vwayajé.*

durosechachou@gmail.com

koute radyo tout9 andirek sou lyen sa a: tout9.net/radiotout9

Mèsi deja.